தொழில் செய்திகள்

பாலிமர் லித்தியம் பேட்டரிக்கும் லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரிக்கும் என்ன வித்தியாசம்

2022-04-28
அவற்றுக்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாடு எலக்ட்ரோலைட்டின் வேறுபாட்டில் உள்ளது. திரவ எலக்ட்ரோலைட் திரவ லித்தியம்-அயன் பேட்டரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் திட பாலிமர் எலக்ட்ரோலைட் பாலிமர் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பாலிமர் "உலர்ந்த" அல்லது "கூழ்" ஆக இருக்கலாம். தற்போது, ​​பாலிமர் ஜெல் எலக்ட்ரோலைட் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு எலக்ட்ரோலைட் பொருட்களின் படி, லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் திரவ லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் (LIB), பாலிமர் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் (PLB) அல்லது பிளாஸ்டிக் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் (PLB) என பிரிக்கப்படுகின்றன. பாலிமர் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகளில் பயன்படுத்தப்படும் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பொருட்கள் திரவ லித்தியம் அயனிகளைப் போலவே இருக்கும். நேர்மறை பொருட்கள் லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு, லித்தியம் மாங்கனேட், மும்மை பொருட்கள் மற்றும் லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பொருட்கள் என பிரிக்கப்படுகின்றன. எதிர்மறை மின்முனையானது கிராஃபைட் ஆகும், மேலும் பேட்டரியின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை அடிப்படையில் அதேதான். அவற்றுக்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாடு எலக்ட்ரோலைட்டின் வேறுபாட்டில் உள்ளது. திரவ எலக்ட்ரோலைட் திரவ லித்தியம்-அயன் பேட்டரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் திட பாலிமர் எலக்ட்ரோலைட் பாலிமர் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பாலிமர் "உலர்ந்த" அல்லது "கூழ்" ஆக இருக்கலாம். தற்போது, ​​பாலிமர் ஜெல் எலக்ட்ரோலைட் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாலிமர் லித்தியம் பேட்டரியின் வகைப்பாடு: திடமான: திட பாலிமர் எலக்ட்ரோலைட் லித்தியம் அயன் பேட்டரி எலக்ட்ரோலைட் என்பது பாலிமர் மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றின் கலவையாகும். இந்த பேட்டரி அறை வெப்பநிலையில் அதிக அயனி கடத்துத்திறன் கொண்டது மற்றும் அறை வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தப்படலாம்.